Obec Černovice
obec Černovice okr. Chomutov

Řád veřejného pohřebiště

OBEC  ČERNOVICE

 

  Obec Černovice, jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví)

 

vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona

 

 

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ.

 

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Zastupitelstvo obce Černovice ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schválilo tento Řád veřejného pohřebiště obce Černovice dne 07.05.2020, pod číslem usnesení 54/2020.
 2. Řád veřejného pohřebiště obec vydává po předchozím souhlasu Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem ze dne 30.4.2020, vydaného pod č.j.: KUUK/074811/2020
 3. Provozování pohřebiště je nedílnou součástí veřejné infrastruktury a službou ve veřejném zájmu v samostatné působnosti obce.
 4. Provozovatelem veřejného pohřebiště je obec Černovice, IČ:00261831, se sídlem: Černovice č.p. 80, zastoupené starostkou/tou obce.
 5. Řád je závazný pro provozovatele – obec, správce a dále pro subjekty, zajišťující pohřební služby, pro obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, nájemce hrobových a urnových míst, objednatele a zhotovitele služeb, návštěvníky pohřebiště včetně osob, které zde s prokazatelným souhlasem správce pohřebiště nebo nájemce provádějí práce a pro ostatní veřejnost.
 6. Řád upravuje provoz pohřebiště v obci Černovice, umístěného na pozemcích p č. 2361 v k. ú Černovice u Chomutova.
 7. Pokud bude stejná věc popsána v několika dokumentech a v každém jinak, tak mají přednost v pořadí: samotná nájemní smlouva, Řád, zákon o pohřebnictví a občanský zákoník. Smlouva i řád nesmějí být v rozporu se zákonem nebo být proti zákonu – speciálnímu i obecnému. Zvláštní ustanovení mají vždy přednost před obecnými, a to i když jsou uvedena v jednom dokumentu. Pokud není v žádném dokumentu nějaká věc upravena, řídíme se pravidly uvedenými v právních předpisech.

 

 

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

 

Hřbitov je přístupný veřejnosti každodenně v době denního světla (není instalováno osvětlení hřbitova).

 

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

 

 1. Návštěvníci hřbitova jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tzn. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo vyhrazený kontejner a používat prostory hřbitova  k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
 2. Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.
 3. Na hřbitov je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
 4. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se   souhlasem správce hřbitova a při splnění jím stanovených podmínek.
 5. Přístup na hřbitov nebo do jeho části může správce hřbitova z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
 6. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
 7. Odpadky se mohou odkládat pouze do kontejneru na hřbitovní odpad.
 8. Z hygienických důvodů není dovoleno na pohřebišti pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Rovněž není dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních obalech mimo pohřebiště.
 9. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce hřbitova používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.

10.Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem hřbitova, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.

11.Pořádání pietních a vzpomínkových akci na pohřebišti je možné se souhlasem správce hřbitova. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).

12.Na hřbitově je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.

 

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

 

     Správce hřbitova poskytuje zejména následující služby:

a) pronájem hrobových míst

b) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků

c) odstraňování hřbitovního odpadu

d) přístup k užitkové vodě v letním období

e) údržba a výsadba zeleně

f)  údržba cest a zdí

g) péče o nepropůjčená hrobová místa

h) péče o vnější vzhled hřbitova

     Úhrada za tyto služby je zahrnutá v nájmu za hrobové místo. 

 

 

 

Článek 5

Povinnosti a činnost správce hřbitova v souvislosti s nájmem hrobových míst

 

 1. Předat nájemci hrobového místa (dále jen “nájemce”) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo;
 2. Umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení hřbitova, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz hřbitova, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu hřbitova – v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu.
 3. Vést evidenci související s provozováním pohřebiště v rozsahu dle § 21 zákona o pohřebnictví formou vázané knihy, nebo v elektronické podobě s roční frekvencí výtisku a jejich svázáním.
 4. Vyřizovat stížnosti včetně reklamací souvisejících s provozem a správou pohřebiště. Stížnosti vyřizuje provozovatel.
 5. Současně je povinen udržovat aktuální plán pohřebiště s vedením evidence volných hrobových míst. Zájemcům o uzavření nájemní smlouvy je povinen na jejich žádost nechat nahlédnout do plánu pohřebiště a evidence volných míst.
 6. V případě zákazu pohřbívání informovat veřejnost o tomto zákazu v místě na daném pohřebišti obvyklém.
 7. V případě rušení pohřebiště provozovatel postupuje dle ustanovení § 24 zákona o pohřebnictví a je bezodkladně povinen ve směru k zúčastněným osobám a veřejnosti splnit veškerou informační povinnost.

 

 

Článek 6

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

 

1. Výkopové práce a ukládání lidských pozůstatků do hrobu a hrobek zpravidla provádí odborná firma sjednaná nájemcem hrobového místa nebo jiná osoba, a to vždy se souhlasem správce hřbitova. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.

2.  Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na hřbitově vždy jen se souhlasem správce hřbitova a způsobem, který stanoví.

3.  Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

4.  Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně; výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky, dle ČSN Rakve.

6.  Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště   provádět pouze se souhlasem krajské hygienické stanice.

 

Článek 7

Tlecí doba

 

V souladu se stanoviskem krajské hygienické stanice č.j. KHSUL 14976/2020 je na základě zákona o pohřebnictví tímto Řádem pro uložení lidských ostatků do hrobů stanovena na pohřebišti tlecí doba v délce minimálně 15 let.

 

 

Článek 8 

Zřizování hrobového zařízení

 

Ke zhotovení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení na pohřebišti, nebo úpravě již existujících je oprávněn pouze vlastník nebo jím zmocněná osoba po prokazatelném předchozím souhlasu nájemce hrobového místa a provozovatele / správce pohřebiště za jím stanovených podmínek.

 

K vybudování jakékoliv stavby na hřbitově nebo úpravy stavby již existující, zejména hrobky, náhrobku, rámu je třeba prokazatelný předchozí souhlas provozovatele hřbitova. Tím však není nahrazeno povolení stavebního úřadu, pokud je takové povolení třeba dle platných předpisů.

 

       Správce hřbitova může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit

-  dobu výstavby hrobky

-  zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova

-  požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště

-  podmínky používání komunikací na hřbitově

-  způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace

-  průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.

           

Po ukončení prací na hřbitově je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.  

 

Článek 9

Sankce

 

Porušení tohoto Řádu bude postihováno podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích jako přestupek proti veřejnému pořádku, zvláště pokud fyzická osoba poruší podmínky uložené v tomto Řádu při konání pohřbu nebo pietního aktu.

 

     Přestupku se dopustí také ten, kdo dle zákona o pohřebnictví

a) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. f) zachází s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky na pohřebišti způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění veřejnosti,

b) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. g) neoprávněně otevře na pohřebišti konečnou rakev s lidskými pozůstatky nebo urnu s lidskými ostatky,

c) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. h) neoprávněně otevře na pohřebišti hrob nebo hrobku nebo neoprávněně provádí exhumaci,

 

     Za přestupky uvedené výše lze uložit pokutu až do výše 100 000,- Kč ve smyslu § 26 zákona o pohřebnictví.

 

 

 

 

 

 

Článek 10

Ostatní ustanovení

 

 1. Právní vztahy neupravené tímto řádem, vztahující se k provozování pohřebiště, se řídí zákonem o pohřebnictví.
 2. Pokud se písemný styk provádí doručenkou na adresu nájemce místa na pohřebišti, platí fikce doručení uplynutím posledního dne úložní lhůty u pošty.
 3. Kontrolu dodržování tohoto Řádu provádí obec a správce pohřebiště.
 4. Výjimky z Řádu pohřebiště dle individuální žádosti může schválit provozovatel pohřebiště.
 5. Pokud pohřebiště, nebo jeho část, včetně hrobových zařízení, jsou zapsány v seznamu kulturních památek, nebo se nacházejí na území památkového zájmu, či jsou v seznamu válečných hrobů a pohřebišť vztahují se na péči o ně zvláštní právní předpisy.

 

 

Článek 12

Zrušující ustanovení

 

Dnem nabytí účinnosti tohoto schváleného Řádu pohřebiště se zrušuje v celém rozsahu předchozí Řád pohřebiště.

 

 

Článek 13

Závěrečné ustanovení

 1. Tento řád je účinný dnem 31.05.2020.

 2. Řád veřejného pohřebiště bude vyvěšen na úřední desce obecního úřadu v Černovicích po dobu 15-ti dnů a po celou dobu platnosti tohoto řádu musí být vyvěšen na pohřebišti na místě obvyklém.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Černovicích, dne  15.05.2020                                                           

                                                                                                     Ing. Zdeňka Peroutková

                                                                                                                 Starostka obce Černovice

Vyvěšeno dne:    15.05.2020                         

Sejmuto dne:                                  

 

Zodpovídá: Správce Webu

Obecní úřad

Projekt

 Projekt "Oprava místní komunikace p.p.č 2738/1 k.ú. Černovice" byl pořízen za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Program: 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+

Číslo projektu: 117D8210A7828

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj https://www.mmr.cz/cs/uvod

Žadatel: obec Černovice

Celkové náklady (včetně nezpůsobilých):

9 481 771,05 Kč

Dotace:                                 3 996 656,00 Kč

Spoluúčast obce:                                           5 485 115,00 Kč

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Interaktivní mapa

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:123
TÝDEN:993
CELKEM:454557

Partneři, Dotace, Dary, Publicita